SC Exhibitions Arabic Seite 25

Hinweis: Dies ist eine maschinenlesbare No-Flash Ansicht.
Klicken Sie hier um zur Online-Version zu gelangen.

Inhalt

2ȋ ǍžLjȚ ȟƾƄŲȖȶ țǞƴƭƓȚ ǚƳƸƷŽȚ ǚƳŵȶ ȜȔƾǤȁȚȶ ǗƲƉŽȚ ǟƴŸ ȴȥǞŽȚ ȔƿŸ ǗƸƱƈƄŽ ȠǾǧȘ ȲƾƵŸLj ǀƇƴƉƓȚ ǀſƾŴǍƒȚ ȳƾƮſ ǜƳƁ ǛŽ ǂƸŲ ȆǠſƾŴǍƒȚ ǙƸƃƸƶƀ ȚǞƉſȚǍź ǠƉſǍƱŽȚ ȦNjƶƷƓȚ ǝƴųȢȖ ȸnjŽȚ ȜȢƾŸȘ ȹƾƬƁȖȶ ǗƇƄƓȚ ȔƾƶŮ ǁŻȶ ǝžȚNjƈƄŴȘ ǜƲůȽȖ NjŻ ȝȚǞż ǁƇƵŴ NjŻȶ Ȇǀƴžƾż ǝƃŵ ȜȤǞƫŮ ǀźǍƪŽȚ ȔƾƶŮ ƞƲŮƾƭŽȚ ȝȚȣ ȝƾŸƾƲŽȚ ǁƭŹ ǠƄŽȚ ǀƸƴǧLjȚ ȜȔƾǤȁȚ ȳȥǾŽȚ ǜž ǍƅżȖ ȜȤǞƫŮ ȜȤȚǍƑȚȶ ǏƵƪŽȚ ǀƯŵȖ ȲǞųNjŮ ǟŽȘ ƾƷƴƁǞƎ ǍžLjȚ ƿƴƭů ǠŽƾƄŽƾŮȶ ȆȝȚǍƆƑȚ ǚųȚȢ ǟŽȘ ǀžNjƈƄƉƓȚ ȝȚǞƳŽȚ ǀƸŸǞſ ǏƱſ ǜž ȜȔƾǤȘ ȝȚǞż ȠȚǞŽLjȚ ȲȚNjƃƄŴȘ Ɩȶ ǀƁNjƸƴƲƄŽȚ ȜǍƀƾƲŽȚ ȝǞƸŮ Ǡź ƾƷƸƭưů țƾƪųƺŮ ȜȔƾǤȁȚ njźȚǞƶŽ ƾƸƴƯŽȚ ǀƸƲźLjȚ ȜȤȶǍǤ ȤǍƲů Țnjƀ ǟƴŸ ȜȶǾŸȶ ȴNjƯƓȚ ǜž ǀƲƸŻȤ ȠȚǞŽȖ ǍƸƃƳŽȚ ȸǎżǍƓȚ ȰȚȶǍƴŽ ǠǤȤLjȚ ȤȶNjŽȚ ȷǞƄƉž ǒƱų ǝŮ ǍƲƄƉƄŽ ȹƾƸźƾż ǜƳƁ ǛŽ ȰȚȶǍŽȚ ȬƾƱůȤȘ ȴLj ȹ ȚǍƮſ ȴȖ ǜž ǗƯǤȖ ǁſƾż ǝǤȤȖ ȴȖ ƾƵż ȆȤƾŰȃȚȶ ǚƸŰƾƵƄŽȚ ƾƷſȚȥȶȖ ǚƵƇƄů ȸǍƫƓȚ ǗƇƄƓȚ ǍƁǞƭůȶ ǂƁNjƎ ȢǞƷű ȝǍƵƄŴȖȶ ǀƸƴǧLjȚ ǓƭƈƴŽ ȹƾƲźȶ ǝƭƸƇžȶ ǜž NjƁNjƯƴŽ ǀƆƸƄſ ǗƇƄƓȚ ȩǍƯů ȆƞƶƉŽȚ ȤȶǍž Ǖž ȶ ǍƁǞƭƄŽȚ ǔƱƑȚ ȤƾƉž ǜŸ ȵȢƾƯƄŮȁ ȷȢȖ ƾƛ ǚžȚǞƯŽȚ ȝƾŮnjŮnjůȶ ǀƸƯƸƃƭŽȚ ǀƁǞƷƄŽȚ ȳƾƮſ ȤƾƸƷſȘ ǍƃƄƯƁȶ Ǡź ǛƳƇƄƴŽ ȳƾƮſ ȢǞűȶ ȳNjŸ ǀƆƸƄſ ǀƸŽƾƯŽȚ ǀŮǞŶǍŽȚ ȸǍƫƓȚ ǗƇƄƓȚ ƾƷƷűȚȶ ǠƄŽȚ ȝƾƁNjƇƄŽȚ NjŲȖ ȔȚǞƷŽȚ ȹƾǧǞƫų ȆǀŲǞƄƱž njźȚǞƶŽȚ ǜž NjƁNjƯŽȚ ȱǍů ƿƴƭƄů ƾƛ ǗƇƄƓȚ ǚųȚȢ ǟŽȘ ǠƲƶŽȚ ȔȚǞƷŽȚ ȲƾųȢȁ ǗƸƫŽȚ Ǡź ȤȚǍǤƺŮ ȤƾŰȃȚ ǜž NjƁNjƯŽȚ ǀŮƾǧȖ ǟŽȘ ȵȤȤȶNjŮ Țnjƀ ȷȢȖ NjŻȶ ȝȚǞƳŮ ǀƸűƾűǎŽȚ ȠȚǞŽLjȚ ǜž NjƁNjƯŽȚ NjƲź ȴȖ ƾƵż ȆǀưŽƾŮ ȸnjŽȚ ȤǞƀNjƄŽȚ ǜž ȢȚȥ ǗƲŴǽƾŮ ǀƸƯƸƃƭŽȚ ȜȔƾǤȁȚ ǜž Țnjƀ ǝƴƅƚ ƾž ǟŽȘ ǀźƾǤȁƾŮ ȆȤƾŰȃȚ ǜž ǍƸƅƳŽȚ țƾǧȖ ǍƁƾƶƁ ȜȤǞŰ ȔƾƶŰȖ ȹƾƅƁNjŲ ǁƃŰ ƾƵż ȨǞƫƴŽ ǚƷŴ ǚųNjž 2ȇȈȈ ȳƾŸ ǍƸŹ ǀƁƾƵŲ ȝȚȔȚǍűȘ ǟŽȘ ȔǞƆƴŽȚ Ɩ ȷǍųȖ ȝǽƾŲ Ǡź ȶ ǝſȖ ȲƾƅƓȚ ǚƸƃŴ ǟƴŸ Njƍ ǂƸŲ Ȇ ȰǾŶȁȚ ǟƴŸ ǀƃŴƾƶž ǀƸſƾŴǍų ǗƲŴȖ ȔƾƶŮ ǀžǞƳƑȚ ȝȤǍŻ Ȇ ȈȐȍȎ țǍŲ NjƯŮ ǜž ǗƇƄƓȚ ǀƁƾƵƑ ǀƸƯƸƃƭŽȚ ȜȔƾǤȁȚ ȝȚǞż ȰǞź ȤƾƃƄŸȁȚ Ǡź Țnjƀ njųƺƁ ǛŽȶ ȆǀƴƵƄƤȚ ǀƁǞƐȚ ȝȚȤƾưŽȚ ǗƇƄƓȚ ǗƲŴ ǚƳƸƀ ǟƴŸ ȜNjǣȚǎŽȚ ȲƾƵŲLjȚ ȤȚǞű Ǡź ȝƾŸȶǍƪƓȚ ǜž NjƁNjƯŽȚ ȔƾƪſȘ ǀŽƺƉž ǍƃƄƯůȶ ǗƇƄƓȚ ƾƷƷűȚǞƁ ǠƄŽȚ ȜǍƵƄƉƓȚ ǚżƾƪƓȚ ǜž ǗƇƄƓȚ ȝǽƾƑȚ ǒƯŮ Ǡź ȝƾŸȶǍƪƓȚ ȵnjƀ ȝǍŰȖ ǂƸŲ ȆȵȗƾƪſȘ njƶž ǀƭƪſȖ ǜŸ ǀƏƾƶŽȚ ȝƾŮnjŮnjŽȚ ȝȢȖȶ ǗƇƄƓȚ ǚƳƸƀ ǟƴŸ ǀƏƾƶŽȚ ȝƾŮnjŮnjŽȚȶ ȆȶǍƄƓȚ ȪǞƭų ȔƾƪſȘ ȔƾƶŰȖ ȰƾƱſLjȚ ǍƱŲ ǍƁǍƇƄŽȚ ȴȚNjƸž Ǡź ǗƇƄƓȚ ǜž țǍƲŽƾŮ ȤȶǍƓȚ ǀżǍŲ ǜŸ ȝƾƲƲƪů ȞȶNjŲ ǟŽȘ ǍŮǞƄżȖ ǜž ȦȢƾƉŽȚ ȸǍŮǞż ȰǞźȶ ȤƾŰȃȚ ǒƯŮȶ ǗƇƄƓȚ ǓǣȚǞŲ Ǡź ǟƄŲ ƿſƾűȖ ǜƁǍƁNjž ǟƴŸ ǗƇƄƓȚ ȜȤȚȢȘ ȝǍƫƄŻȘ NjƲŽȶ ǍƁNjž Ȳȶƺż ȜǎƵŲ ȢǞƵƇž ǝůȤȚȢȘ ǟŽǞů ǂƸŲ ȆȈȐ5ȇ ȳƾŸ ȝƾƶƳƅŽȚ ǁſƾż ȈȐȋȐ ȳƾŸ ȲǞƴƇŮȶ ǗƇƄƵƴŽ ȸǍƫž ƾƷƄŽȚȥȘ Ɩ NjŻ ǗƇƄƓȚ ȰǍŵ țǞƶű ǀƸſƾƭƁǍƃŽȚ ǀƁǍƳƉƯŽȚ ǟŽȘ ǀžƾƯŽȚ ǠǤȚȤLjȚ ǜž ǕŴȶȖ ǀŲƾƉž ǀźƾǤȁ ȷȢȖ ƾƛ NjƯŮ ȜǍƀƾƲŽȚ ǀƮźƾƇž ǁžƾŻ NjŻȶ ǗƇƄƓȚ ǠǤȚȤȖ ǟƴŸ ȔǾƸƄŴȁƾŮ ȈȐ5ȋ ȳƾŸ Ǡź ȝȚǞƶŴ ǏƵƈŮ ǙŽȣ Ȕƾƪſȁ ǗƇƄƓȚ țǞƶűȶ țǍŹ ȩȤLjȚ ǜž ȜǍƸƃż ǀƯƭŻ ǚƸƶŽȚ ȰNjƶź ȔƾƪſȘȶ Ȇ ǀƸŮǍƯŽȚ ǀƯžƾƆƴŽ ǠƉƸǣǍŽȚ ǍƲƓȚ ǟƶƃƓ ǀźƾǤȁƾŮ ǚƸƶŽȚ ȴǞƄŽȤƾż ǎƄƁȤ ȴȃȚ ljƃǧȖ ȴǞƄƴƸƀ ȲƾƵű ǚŲȚǍŽȚ ǏƸǣǍŽȚ ȳƾŻ ǂƸŲ ȆȜǍƀƾƲŽȚ ǀƁNjƴƃŮ Ȩƾų Ǡź ǠŮǍƯŽȚ ǠżȚǍƄŵȁȚ ȢƾƎȁȚ ǍƲž ȔƾƪſƼŮ ǍǧƾƶŽȚ NjƃŸ ȢƾƎȁȚ ǟƶƃž ȲǞƎȶ ǜƁǍƪƯŽȚ ȴǍƲŽȚ ǜž ȝƾƶƸƄƉŽȚ ȝƾƁȚNjŮ ȳƾŸ Ǡź ǠŶȚǍƲƚNjŽȚ ǠƶŶǞŽȚ țǎƇƴŽ ǍƲž ǟŽȘ ǠżȚǍƄŵȁȚ ȝȚȢƾƉŽȚ ȤǞſȖ ǚŲȚǍŽȚ ǏƸǣǍŽȚ NjƁ ǟƴŸ ȈȐȎȏ ȢNjŸ ȔƾƪſȘ ȝƾƶƸƯƃƉŽȚ ǜž ȜǍƸųLjȚ ȝȚǞƶƉŽȚ ȝNjƷŵȶ ȝƾŸȶǍƪžȶ ǚƲƶƴŽ ǀƸŴƾŴLjȚ ǀƸƶƃŽȚ ȝƾŸȶǍƪž ǜž ȆǗƇƄƵƴŽ ǠŽƾƵƪŽȚ ƿſƾƐȚ ǟƴŸ ǀŲƾƸƉŽȚ ǍƁǞƭů ȰNjƶź ȔƾƪſȘȶ ǍŮǞƄżȖ ǜž ȦȢƾƉŽȚ ȸǍŮǞż Njž Ɩ NjƲź njųȖ ȴȶȢ ȩƾƁȤ ǛƯƶƓȚ NjƃŸ ȴȚNjƸž Ǡź ȴǞƄƴƸƀ ǏƸƉžȤ ȤƾƃƄŸȁȚ Ǡź ǀžƾƯŽȚ ǝƄƭųȶ ǗƇƄƓȚ ǀƸƵƶů ȝƾűƾƸƄŲȘ ǀŲƾƉƓȚ ǍƸźǞƄŽ ƞƉƁNjƲŽȚ ǕƸƵű ǀƸǣȚȤNjůƾż ǁžNj Ƚƀȶ ǠŻǍƪŽȚ ƿſƾƐȚ ǘƸƸƬů Ɩ ƾƵż ȝȚȤǞƭƄŽȚ ȵnjƷŽ ǀŮǞƴƭƓȚ ǘǣȚNjƑȚ ǀŽȚȥȘ ǁƢ ƾƵƶƸŮ ȆȤȶƾƣȚ ǘƁǍƭŽȚ ǀƯŴǞƄŽ ǗƇƄƵƴŽ Ɩ ǠƄŽȚȶ ȝǾźƾƇƴŽ ǀƭƇž ȔƾƪſȘȶ țǞƶƐȚ Ǡź ȜȢǞűǞƓȚ ȶǍƄž ǀƭƇž ȔƾƪſȘ ȔƾƶŰȖ ȝƾƸƶƸſƾƵƅŽȚ Ǡź ƾƀȤȶNjŮ ƾƷžNjƀ ǞŽ ƾƵż ȴȃȚ ǀŲƾƉƓȚ ȵnjƀ ȶNjƃůȶ ǍƁǍƇƄŽȚ ȴȚNjƸƙ ȰƾƱſLjȚ NjŲȖ ƾƷƳƴƚ ǽ ǀžǍƇž ȹƾǤȤȖ ǁſƾż ȸȤƾżnjů ǟƶƃƵż ȸǍƫƓȚ ǗƇƄƓȚ ǟƶƃž ǗƸƶƫů Ɩ ȈȐȏȊ ȳƾŸ njƶž ȤƾŰȃȚ ȜȤȚȥȶ ǀƁƾƵŲ ǁƎ ǕǤȶȶ ǠƵƇž ȴȖ ȈȈȎ ǛŻȤ ȴǞſƾŻ ǑƶƁȶ NjƁǍƱŽȚ ȸȤƾƵƯƓȚ ǝƭƵƶŽ ȬƾƭŻ ȲǾų ǜž ǽȘ ȆƾƷŮ ȦƾƉƓȚ ǜƳƚ ǽ ǀƸƵƤȚ ǠſƾƃƓȚ ȤƾŰȃȚ ȜȤȚȥǞŽ ǜƳƚȶ ȜȤȚȥǞŽƾŮ ǀƸƭƃƲŽȚȶ ǀƸžǾŴȁȚ ȤƾŰȃȚ ǗƇƄƓƾŮ ǀƭƸƤȚ ǠſƾƃƓȚ ǚż ǟƴŸ ƾƷůǍƭƸŴ ȩǍƱů ȴȖ ǀƁƾƵƑȚ ȴǞſƾŻ ljƵƉƁȶ ǍƄž 5ȇȇ ƾƷƭƸƇž ȜǍǣȚȢ Ǡź ǝſȖ ǠƶƯƁ ƾƛ ȆǗƇƄƓȚ ǟƶƃž ȳǍŲ Ǡź ȝǾƁNjƯů ǚƵƯŮ țǎƑȚ ǟƶƃž ƾƷƴƄŲȚ ǠƄŽȚ ȩȤLjȚ ǛǤ ǚŻLjȚ ǟƴŸ ǜƳƚ ȵnjƀ ljƶž ȸȢƻƁ ȯǞŴȶ ǗƇƄƵƴŽ ǘŮƾƉŽȚ ǠƶŶǞŽȚ ǀƸƴƵƯŽ ǚǣƾƀ ǛŸȢ ǟŽȘ ȤƾŰȃȚ ȜȤȚȥǞŽ ȩȤLjȚ ǜž ǀƯƭƲŽȚ ǀƸƴƵŸ Ǡƀȶ ȆȵȔƾƸŲȘ ȜȤȢƾƃƓ ȹƾƲźȶ ǗƇƄƓȚ ǚƸƀƺů ȜȢƾŸȘ ȹ ȚǍƸƅż ȝǍųƺů Revival of the Egyptian Museum indd 24 12 12 14 3 43 PM 25 Revival of the Egyptian Museum indd 25 12 12 14 3 43 PM


Vorschau SC Exhibitions Arabic Seite 25