SC Exhibitions Arabic Seite 11

Hinweis: Dies ist eine maschinenlesbare No-Flash Ansicht.
Klicken Sie hier um zur Online-Version zu gelangen.

Inhalt

1ȇ ǀƸƶƃŽȚȶ ǚƲƶŽȚ ȝƾŸȶǍƪž ǁſƾżȶ ǀƴƁǞŶ ȝȚǞƶŴȤȚNjž ǠƴŸ ǝƲƇƄƉƁ ȸnjŽȚ ȳƾƵƄƀȁƾŮ ȸǍƫƓȚ ǗƇƄƓȚ ǟƮƇƁ ǛŽ Ǡź ȹ ȚȤǞƀNjů ǁƃƃŴȶ ǗƇƄƓȚ ǚƳƸƷŽ ǛǣȚȢ ȸȢƾž ȤǍǤ ƾƷƶŸ ǃƄſ ǚžȚǞŸ ȜNjŸ ǜž ȹ ȚNjŲȚȶ ȹ ǾžƾŸ ǀƲƭƶƓȚ Ǡź ǀƸƄƇƄŽȚ NjƶŸȤƾƃƄŸȁȚ Ǡź njųƻƁ ǛŽ ȵƾƶƃž ȴȖ ǗƇƄƵƴŽ ǚƀƾƆƄŽȚ Țnjƀ ȷȢȖȶ ȠǾǧȂŽ ǚŮƾŻ ǍƸŹ ǝſƺżȶ ȚNjŮ ǗƇƄƓƾŮ ǀƭƸƤȚ ǀƂƸƃŽȚ ǛŽƻž ȤǍǤ ȞȚNjŲȘ ǟŽȘ ǝƸǤȚȤȖȶ ǗƇƄƓȚ Ǡź ǁŰNjŲ ǠƄŽȚ ȝȚǍƸƸưƄŽȚ ȝȢȖȶ ȵȤȚǞƆŮ ǁƸƶŮ ǠƄŽȚ ȝƾŸȶǍƪƓȚ ȔƾƪſȘȶ ǓƸƭƈů ȵȤȚNjű ǚƳŮ ǝƲƇƄƉƁ ȴƾż ǝſȘ ǛŹȤ ȆȵNjƲƄźȚ ȸnjŽȚ ȳƾƵƄƀȁȚ ǗƇƄƓȚ ljƶž ǟŽȘ ȔƾƸŲȁȚ ȜȤȢƾƃž ȯNjƷůȶ ȵNjƀƾƪƁ ǜž ǚƳŽ ȔƾƸŲȁȚ ȜȤȢƾƃž ديدلجا هبوث يف فحتلما ȱƾƷƄſȘ Ǟƀ ǗƇƄƓȚ ǟƴŸ ȞNjŲ ȔȚNjƄŸȘ ǍƃżȖ ǍƃƄƯƁ ǜž ȝƾƸƶƸƉƵƒȚ ǀƁƾƷſ Ǡź ǝƸǤȚȤLj ȜǍƀƾƲŽȚ ǀƁNjƴŮ ǠƉƸǣǍŽȚ ǍƲƓȚ ȔƾƪſȘ ǟŽȘ ȷȢȖ ƾƛ ǜƁǍƪƯŽȚ ȴǍƲŽȚ țǎƑȚ ǟƶƃž ǟŽȘ ȲǞƎ ȸnjŽȚ ǠŮǍƯŽȚ ǠżȚǍƄŵȁȚ ȢƾƎȂŽ ǟƴŸ ǟƴŸ ǍžLjȚ ǍƫƄƲƁ ǛŽȶ ǠŶȚǍƲƚNjŽȚ ǠƶŶǞŽȚ ǝƶƳŽȶ ȆǗƇƄƵƴŽ ǍŷƾƶŽȚ ƞŸ ȸȣƻƁ ȵǞƪž ǍƮƶž ǍƷſȶ ǗƇƄƓȚ ƞŮ ȲƾƫůȘ ȸȖ ǕƭŻ ǟŽȘ ǙŽȣ ȥȶƾƏ ǍƸƶž Ȣ ȵȤǍƲƁ ƾƓ ȹƾƲźȶ ȤǞžLjȚ ǀžƾƉű ǜž ȢȚȥȶ ǚƸƶŽȚ ǀƸŽȶNjŽȚ ǀƂƸƃŽȚ ǀƸŸǞſ ǀżǍŵ ǏŴƻž ȆʇȚ ǀƵƯſ ǟƶƃž ǟƴŸ ȔȚNjƄŸȁȚ NJƁȤƾů ǜž ǚż ȴȖ ǟŽȘ EQI ǀƸƃƴŴ ǀŽƾŴȤ ȴƾƸƭƯů ǀŻǍƄƤȚ ǝůȤǞǧȶ ǠƶŶǞŽȚ țǎƑȚ ǀƱƴƄƈž ȤǞƫŮ ǚƲƶůȶ ȝȚǍƸžƾƳŽȚ ƾƷƭƲƄƴů ǛŽƾƯƴŽ ȳǾŸȁȚ ǚǣƾŴȶ ǍƃŸȶ ǠŸƾƵƄűȁȚ ǚǧȚǞƄŽȚ ǚǣƾŴȶ ǍƃŸ ȴȘ ȲǞƲƸź ʇȚ ǀƵƯſ ǍƸƶž Ȣ ȢǍƭƄƉƁȶ ǀƁNjƸƴƲƄŽȚ ǂŮ ȲǾų ǜž Țnjƀ ǚƳŽ NjŲ ǕǤǞŽ ȯNjƷů ȔƾƸŲȁȚ ȜȤȢƾƃž ƾƷƄƁǞƷŮ ǎƄƯů ȜNjƁNjű Ǎƫž ȢǾƸž ǜŸ ǀƸŮƾƆƁȘ ǀŽƾŴȤ ǟƶƃƓȚ Țnjƀ ȳNjƀ ȸȢƻƁȶ ǚžƾƪŽȚ ƾƷŰȚǍƸžȶ ǀƸƵƴƉŽȚ ȸnjŽȚ ȸNjŮLjȚ ȲƾƫůȁȚ ȜȢǞŸ ǟŽȘ ǗƇƄƵƴŽ ǝǤȤȖ ȬǞűȤȶ ǝŽ ȲƾƫůȘ Ǟƀȶ ǚƸƶŽȚ ǍƷſȶ ǗƇƄƓȚ ƞŮ ȹ ȚȢǞƫƲž ȴƾż ǀƚNjƲŽȚ ȤǞƫƯŽȚ Ǡź ǁſƾż ƾƵż ȳǞƸŽȚ ǀƸƵƀLjȚ ǏƱſ Ǡź ǀƁȶȚǎŽȚ ǍƆŲ ȹƾƵǣȚȢ ǚƸƶŽȚ ȯƾƱǤ ǟƲƃů ȯǞƉź ȔǠƪŽȚ ǏƱſ ǘƃƭƶƁ ȶ ǀƵƸƮƯŽȚ ǀƚNjƲŽȚ Ǎƫž ȜȤƾƬŲ ǀƸƓƾƯŽȚ ǀſƾƳƓȚ ȝȚȣ ƾƶźǾŴȖ ȤȚȢ ȸǍƫƓȚ ǗƇƄƓȚ ǟƴŸ ƾƶžȚǎƄŽȚ ǟƴŸ ȜȢƾƷŵ ƾƷƶž Ȕǎű Ǡź ȜȤȢƾƃƓȚ ȵnjƀ ǍƃƄƯůȶ ȳƾƆƉſȁƾŮ ǛƉƄƁȶ Ȥȶnjű ǝŽ NJŴȚȤ ǍƁǞƭů ȞȚNjŲƼŮ ǓƸƤȚ ǚųȚȢ ȜNjƁNjű ǘźȚǍž ȔƾƶƃŽ ǗƇƄƓȚ ȩǍƯů NjŻ ȶ ǝƲǣȚNjŲ ǍƷƮžȶ ƿƸůǍů ȲNjŸ ƾƛ ȆǝƸǤȚȤLj ǠƴǧLjȚ ȝȚǍƸƸưů ȞȚNjƇƄŴȚ Ɩ ƾƵż ǠƴǧLjȚ ǓƭƥȚ ǜŸ ȲǞƲƁ ȟȤƾƒȚȶ ǚųȚNjŽȚ ǜž ǗƇƄƓȚ ǟƶƃž ǟƴŸ ǀƁȢƾž ƾž NjƁǍź ȢƾƵŸ ȳ ǗƇƄƓȚ ȔƾƸŲȘ ȜȤȢƾƃž ǘƁǍƱŮ ȸȤƾƵƯƓȚ ǠƉſǍƱŽȚ ȸȤƾƵƯƓȚ ȴǞƸſȤȶȢ ǚƸŴȤƾƓ ǁſƾż ǠƴƁ ǗƇƄƵƴŽ ǀƴžƾŵ ǀƁȗȤ ǗƇƄƓȚ ȤǞƫů ȬNjƄŮȚ ȸnjŽȚ ǚŻ ǀŽǞƂƉƓȚ ȝȚȤȚȢȁȚ ǍƸƸưůȶ ƞƶƉŽȚ Ǎž Ǖžȶ ǚƳż ǀƁȗǍŽȚ ȵnjƷŮ ȹƾƂƸƪź ȹƾƂƸŵ ǗƇƄƓȚ ǜŸ ƞŽǞƂƉƓȚ ǠŸȶ ǟŽȘ Țnjƀ ȷȢȖȶ ȆǀƴƲƄƉž ȜȤǞƫŮ NjƶŮ ǚż Ǖž ȚǞƴžƾƯůȶ ǚƵƯŽȚ ǜž ȹǽNjŮ ǍǧƾƶƯŽȚ ǜž ǠǣȚǞƪŸ ǓƸƴų ȢǞűȶ ǝƸƴŸ ȴƾż ȸnjŽȚ ȳƾƆƉſȁƾŮ ǎƸƵƄƁ ȸnjŽȚ ȸȤƾƵƯƓȚ ǗƇƄƓȚ ǀźƾǤȘ ǝƈƁȤƾů ǍƃŸ ǗƇƄƓȚ Ǡź ȝǾƁNjƯƄŽȚ ǁƶƵƬů ǀƸƯƸƃƭŽȚ ȜȔƾǤȁȚ ȰƾŸȖ ƾƛ ǚŮƾƶƲŽȚ ǜž ǀƁƾŻǞƴŽ ǚżƾƸƀ ǟƶƃž ǟƴŸ ȲƾƵŲLjȚ ȢȚȥȶ ǗƲŴLjƾŮ ȜȔƾǤȁȚ ȝȚǞƳŽ ȝǽƾǧ ǛƸƉƲů ȝǾƁNjƯƄŽȚ Ǚƴů ǁƶƵƬů ƾƵż ȆǗƇƄƓȚ ȝǾƁNjƯƄŽȚ ǟƴŸ ȜȶǾŸ ǜƁǎƈů ȝƾŲƾƉž ǘƴƒ ȩǍƯŽȚ ǀƭų ǗƇƄƓȚ NjƲźȶ ǠƴųȚNjŽȚ ǛƸƵƫƄƴŽ ǀƸǣȚǞƪƯŽȚ ǀƸƴǧLjȚ ǝůƾƸǤȤȖȶ ǝƭǣȚǞŲ ȴȚǞŽȖȶ ǀƸƴǧLjȚ ǝůȔƾǤȘ ǝŸǞſ ǜž NjƁǍź ȲǞưƪž ǙƸƁȚȥǞž ǜž ȪƾƉƃŮ ǀźǞǧǍƓȚ ǠžǎŸ ǎžȚȤ ȳ ǗƇƄƓȚ ȔƾƸŲȘ ǘƁǍƱŮ ȸȤƾƵƯƓȚ ȠǍƪƁȶ ȯǍƯƄŽȚ ǀŽȶƾƇž Ǡź ǘƁǍƱŽȚ ƾƷƷűȚȶ ǠƄŽȚ ǀŮǞƯƫŽȚ Revival of the Egyptian Museum indd 10 12 12 14 3 41 PM 11 دجو انه نوكت مث لاوأ فحتملا فصتنم يف هلوح ريرحتلا ناديم ةرهاقلاب ةنيدملا طسو ةقطنم هذه بلق فحتملا لعج ىلإ فدهنو نأ هل يغبني امك اهلمكأب ةقطنملا نوكي يمزع زمار م EQI ةيلودلا ةئيبلا ةيعون ةكرشب يرامعم Revival of the Egyptian Museum indd 11 12 12 14 3 42 PM


Vorschau SC Exhibitions Arabic Seite 11